• 085 - 401 97 17
a
M

Privacyverklaring

Uw gegevens zijn bij ons veilig. Dit is geregeld conform de wet AVG. Hoe wij dit doen, verklaren wij hieronder.

 

Toepassing
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Wij hechten een groot belang aan de privacy van onze cliënten en het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken dataovereenkomsten in overeenstemming met de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). OpRecht is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van verstrekte persoonsgegevens. Met welke doel deze verstrekking plaats vindt en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
OpRecht verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten als financieel zorgverlener en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres van een websitebezoeker
Bankrekeningnummer

OpRecht verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Burgerservicenummer (BSN)
Salaris- of uitkering of- pensioengegevens
Vermogens- of schuldgegevens
Overige persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitoefenen van onze werkzaamheden.

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens
OpRecht verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Wij verantwoordingen die u op grond van de beginselen in artikel 431 Burgerlijk Wetboek 1 e.v. in en buiten rechte in het beheer van uw vermogensrechtelijke belangen. Het is onze wettelijke taak om uw zaken op juiste wijze te beheren. Dit beheer en behartiging is slechts mogelijk indien wij over uw persoonlijke- en vermogensrechtelijke gegevens beschikken.
Het afhandelen van uw betaling is hierin een van onze wettelijke taken.
OpRecht verwerkt persoonlijke gegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Het verzenden van onze nieuwsbrief.
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ter uitvoering van onze dienstverlening.

Ontvangen persoonsgegevens
OpRecht werkt samen met veel organisaties waarvan wij bepaalde persoonsgegevens van kunnen ontvangen.

Hoofdzakelijk gaat dit om de volgende persoonsgegevens:

Salaris- of uitkering of- pensioengegevens
Vermogens- of schuldgegevens
Overige persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitoefenen van onze werkzaamheden.

Geautomatiseerde besluitvorming
OpRecht neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van OpRecht) tussen zit. OpRecht gebruikt de volgenden computerprogramma’s of – systemen:

Onview
Voor het beheren van uw gegevens, het administratief kunnen verwerken van uw privé administratie en voorts het kunnen verrichten van betalingen en het afleggen van verantwoording aan zowel de cliënt als rechtbank.

Anntac
Voor het digitaal archiveren van uw poststukken en het administratief kunnen verwerken van uw privé administratie.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
OpRecht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

In zaken waarin wij optreden als uw wettelijke vertegenwoordiger bewaren wij uw persoonlijke gegevens voor de duur van onze dienstverlening, uw administratie bewaren wij voor de duur van 7 jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
OpRecht verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerker overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. OpRecht blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt u afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wij maken gebruik van de volgende cookies:

Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld voorkeurinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy en waarvoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben.

Google Analytics: op deze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘’Analytics’’ –dienst. OpRecht gebruikt deze dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop van de website gebruikt wordt gemaakt en de kwaliteit en effectiviteit te meten. Wij maken gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben voor het gebruik van Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door OpRecht. Ook hebt u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar oprecht@oprechtleiden.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
OpRecht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact met onze op via oprecht@oprechtleiden.nl.

 

Contactgegevens
OpRecht Leiden B.V., gevestigd aan Rijnsburgersingel 61, 2316 XX te Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring,

te bereiken op: privacy@oprechtleiden.nl.